Polityka prywatności

KIERUNEK RÓWNOWAGA PAULINA RAMIAR

Spis treści

I. O nas
II. Postanowienia ogólne
III. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe
IV. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane
V. Jakie prawa Ci przysługują
VI. Jak będziemy się z Tobą kontaktować
VII. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie
VIII. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające
IX. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych
X. Retencja danych
XI. Upoważnienia
XII. Pliki cookies


I. O nas

Paulina Ramiar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kierunek Równowaga Paulina Ramiar z siedzibą w Warszawie (00-519) przy ul. Wspólnej 27A lok. 31, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1132558107, REGON 387772493. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

II. Postanowienia ogólne

Kierunek Równowaga Paulina Ramiar przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności naszych klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników. Jednym z jej kluczowych aspektów jest ochrona praw i wolności osób fizycznych w związku przetwarzaniem ich danych osobowych.
Dbamy by przetwarzanie Twoich danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE (zwanego dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi (zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).
Kierunek Równowaga Paulina Ramiar jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, korzystamy też z usług podmiotów przetwarzających, o których mowa w art. 4 pkt. 8 RODO – przetwarzają one dane osobowe w imieniu administratora (są to np. firmy księgowe, informatyczne, ochrona).
Kierunek Równowaga Paulina Ramiar wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Nasze działania w zakresie ochrony danych osobowych oparte są na przyjętych politykach i procedurach oraz regularnych szkoleniach podnoszących wiedzę i kompetencje naszych pracowników i współpracowników.


III. Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Jako pracodawca, przetwarzamy dane pracowników oraz osób, które współpracują z nami na innej podstawie niż stosunek pracy. Dane kontaktowe pozyskiwane od kontrahentów (np. ich pracowników) służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Dane naszych klientów wykorzystujemy w celu realizacji umowy oraz świadczenia naszych usług. Prowadzimy także działalność marketingową i w jej ramach staramy się dotrzeć do jak najszerszego grona zainteresowanych, by zapewnić im aktualne informacje o naszych produktach i usługach.
Podmiotom trzecim udostępniamy Twoje dane za Twoją zgodą lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa.


IV. Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane

Dokładamy staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
• przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
• zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
• adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane;
• prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
• przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania;
• przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub zniszczeniem.
Twoje dane przetwarzamy zwykle w celu niezbędnym do świadczenia usług lub do podjęcia działań na Twoje żądanie. W celach innych niż ww. (np. cele marketingowe) przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, która może zostać wycofana w każdym momencie.
W niektórych sytuacjach przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze. Takie obowiązki wynikają np. z przepisów prawa pracy, czy ustawy o rachunkowości.
Przetwarzanie może być także niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, czego przykładem jest dochodzenie roszczeń z prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.


V. Jakie prawa Ci przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie udzielić Ci wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:
• informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych;
• informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych;
• sprostowania danych;
• bycia zapomnianym;
• ograniczenia przetwarzania;
• przenoszenia danych;
• sprzeciwu;
• niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu);
• informacji o naruszeniu ochrony danych.
Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Zgoda może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na legalność przetwarzania dokonywanego przed jej wycofaniem.
W celu kontaktu odnośnie realizacji danego prawa prosimy o kontakt poprzez:
Adres email: kontakt@kierunekrownowaga.pl
Adres do korespondencji: ul. Wspólna 27A lok. 31 w Warszawa (00-519),
Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VI. Jak będziemy się z Tobą kontaktować

Informacji udzielamy na piśmie lub w inny sposób, w tym – w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli tego zażądasz, informacji możemy udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzimy Twoją tożsamość. Jeśli przekażesz swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje także zostaną przekazane elektronicznie, chyba że wskażesz nam inną preferowaną formę komunikacji.


VII. W jakim terminie spełnimy Twoje żądanie

Informacji staramy się udzielać niezwłocznie – z zasady w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania. Jednak w każdym przypadku, w terminie miesiąca od otrzymania żądania poinformujemy Cię o podjętych działaniach i (w stosownych przypadkach) o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny takiego opóźnienia.


VIII. Podwykonawcy/podmioty przetwarzające

Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Szczegółowo sprawdzamy podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych. Zawieramy z nimi szczegółowe umowy, a także dokonujemy okresowych kontroli zgodności operacji przetwarzania z treścią takie umowy i przepisami prawa.


IX. Jak dbamy o przetwarzanie Twoich danych

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:
• ochrona danych w fazie projektowani i domyślna ochrona danych;
• notyfikacja naruszeń;
• retencja danych;
• realizacja praw osób, których dane dotyczą;
Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej najlepsze praktyki rynkowe.


X. Retencja danych

Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Po upływie takiego okresu dane anonimizujemy (pozbawiamy cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwamy. W procedurze retencji zapewniamy ograniczenie okresu przechowywania danych osobowych do ścisłego minimum.
Okres przetwarzania danych określamy w pierwszej kolejności na podstawie przepisów prawa (np. czas przechowywania dokumentacji pracowniczej, dokumentów rachunkowych), a także usprawiedliwionego interesu administratora (np. działalność marketingowa). Polityka retencji obejmuje zarówno dane przetwarzane w postaci papierowej, jak i elektronicznej.


XI. Upoważnienia

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Twoich danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.


XII. Pliki cookies

Pliki „cookies” to niewielkie pliki zapisywane na Twoim komputerze, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez Ciebie stronach internetowych. Pliki „cookies” mogą zawierać ustawienia witryn lub być używane do śledzenia interakcji użytkowników z witryną. Korzystamy z plików „cookies” w celu m.in. dostosowania zawartości naszych strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, utrzymania Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła, a także wspierania i egzekwowania działań pozwalających zachować bezpieczeństwo. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania funkcji zapisywania plików cookie oraz usunięcia już istniejących plików cookie. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują tworzenie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie na jego urządzeniu końcowym. Użytkownik może w każdej chwili uzyskać dostęp i dokonać zmiany swoich preferencji dotyczących plików cookie klikając na baner cookie. Aby zmienić te ustawienia, można skorzystać również z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookie w danej przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcji Serwisu, a co za tym idzie, może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie oferty internetowej.

Serwis korzysta z kodów remarketingowych zewnętrznych podmiotów, dzięki którym możemy optymalizować naszą ofertę marketingową oraz z których korzystamy do celów marketingowych w oparciu o zainteresowania. Przekazywane dane mogą zawierać dane geolokacyjne (na podstawie adresu IP).

W celu optymalizacji naszej oferty korzystamy z technologii Google Ads, firmy Google LLC. Wykorzystywana jest ona do tworzenia profili użytkowania pod pseudonimem, z uzyskaniem informacji o sposobie przeglądania stron z użyciem plików cookie. Dane analizowane są za pomocą algorytmu, dzięki czemu na zewnętrznych stronach internetowych, w zależności od zainteresowań, mogą pojawiać się oferty naszych produktów, w formie banerów lub reklam. Bez zgody osoby, której te dane dotyczą, profile użytkowania pod pseudonimem nie są zapisywane razem z danymi osobowymi danego pseudonimu. W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na tworzenie profili użytkowania pod pseudonimem, mających na celu udostępnianie reklam dostosowanych do zainteresowań, m.in. poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Do procesu analizy statystyk Serwis korzysta z Google Analytics, internetowego narzędzia firmy Google LLC. Google Analytics stosuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzysta on z Serwisu. Narzędzie pozwala powiązać aktywność użytkowników Serwisu z ich aktywnością na innych stronach. Adres IP jest przetwarzany na terenie krajów UE lub innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w formie skróconej, co wyklucza możliwość bezpośredniego rozpoznania danej osoby. Google Analytics korzysta z tych informacji do przygotowywania raportów na temat aktywności użytkowników w Serwisie.

Adres IP zarejestrowany przez Google Analytics za pośrednictwem przeglądarki internetowej użytkownika nie jest zapisywany przez Google razem z innymi danymi. Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce. W takim wypadku nie wszystkie funkcje niniejszej witryny internetowej mogą będą w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może nie wyrazić zgody na gromadzenie przez Google Analytics danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz danych dotyczących korzystania z tej witryny internetowej oraz na przetwarzanie tych danych przez Google Inc.

W naszym Serwisie korzystamy z wtyczek portalu społecznościowego Facebook, którego właścicielem jest firma Facebook Inc. Wtyczka znajduje się w naszym Serwisie i początkowo nie jest aktywna. Po wywołaniu serwisu społecznościowego otworzy się nowe okno z zaproszeniem do zalogowania się. W takim przypadku na komputerze użytkownika zostanie zapisany plik cookie. Jeśli użytkownik nie kliknie tego przycisku lub nie jest zalogowany w danym portalu społecznościowym, plik cookie nie zostanie zapisany na jego komputerze. Jednak w momencie wejścia w interakcje z wtyczką, na przykład klikając przycisk witryny Facebook „Lubię to” lub zostawiając komentarz, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwisu społecznościowego, a następnie zostanie tam zapisana. Za gromadzenie i przetwarzanie tych danych odpowiedzialna jest firma Facebook. Korzystamy przy tym z udostępnianych przez firmę Facebook anonimizowanych danych statystycznych służących do analizy naszego Serwisu w portalu Facebook.