Klauzula informacyjna RODO

I. Kto jest administratorem danych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paulina Ramiar
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kierunek Równowaga Paulina Ramiar z siedzibą przy ul. Wspólnej 27A lok. 31 w Warszawie (00-519) – zwaną dalej „Administratorem”.

II. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celach:

 • świadczenia usług medycznych,
 • wykonywania obowiązków wynikających z poszczególnych ustaw,
 • zapewnienia ochrony informacji oraz przestrzegania tajemnic zawodowych,
 • wykonywania czynności związanych z ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
 • zapewnienia obsługi finansowej, administracyjnej oraz informatycznej,
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

III. Jaka jest podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • udzielanie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Pani/Pana zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem usług. Przetwarzanie tych danych regulowane jest przez przepisy prawa (art. 9 ust. 2 lit. H RODO);
 • w zakresie obowiązków wynikających z innych przepisów prawa, m.in. przepisów
  o podatkach i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);
 • prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem Pani/Pana leczenia (art. 9 ust. 1 lit. A RODO);
 • Pani/Pana zgoda w zakresie szerszym niż wynikający z podstaw przytoczonych w punktach powyżej m.in. w związku z udziałem w fakultatywnych projektach, akcjach i badaniach (art. 6 ust. 1 lit. A RODO).

IV. Jaki jest okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz terminów wynikających z innych przepisów szczególnych min. ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego.

W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.

Administrator zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. 

Komu przekazuje dane osobowe

Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

 • Podmioty trzecie w związku ze świadczeniem Pani/Panu usług medycznych np. infrastruktura IT; doradztwo prawne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 • osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z Administratorem,
 • organom ścigania i organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

V. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani/Pana danych . Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub na podstawie zgody i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przekazane dane osobowe może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych na adres mailowy kontakt@kierunekrownowaga.pl.

VI. Prawo wniesienia skargi

Ma   Pan/Pani   prawo   wniesienia   skargi   do organu   nadzorczego, gdy   uzna   Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VII. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest warunkiem jej świadczenia usług medycznych, podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług. Skutkiem odmowy podania pozostałych danych będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych powyżej.